wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wirtualna przygoda”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Wirtualna przygoda” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Hitech Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą na ul. Barszczańska 26, 15-639 Białystok posiadająca nr NIP 542-28-09-471 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Partner (DANIEL ZDUŃCZYK VIRTUAL MAGIC z siedzibą na ul. Kobierzycka 22, 55-040 Pełczyce posiadający nr NIP 897-11-26-788).

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/hitech.com.pl (zwanej dalej “Fanpage”) w poscie pod tytułem “Wirtualna Przygoda” (zwanej dalej “postem” lub “postem konkursowym”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i Partnera.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Organizatora i Partnera

c. udostępnienie postu konkursowego na tablicy

d. napisanie komentarza co najbardziej lubi w cyrku.

3. Konkurs trwa od dnia 24 kwietnia 2020 godz. 12:00 do 29 kwietnia 2020 godz. 12:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz postu konkursowego

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest: klucz na platformę STEAM do aplikacji Lost Circus VR Partnera

2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody otrzymają Uczestnicy którzy spełniają wymogi uczestnictwa i których komentarze zostaną wybrane przez Organizatora i Partnera.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

3. Informacja o wygranej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.hitech.com.pl oraz na Fanpage. Zwycięzca zglaszając udział w konkursie zgadza się na publikacje imienia i pierwszej litery nazwiska (oznaczenie swojego profilu).

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku nie podania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany Organizator. W takim przypadku nagroda nie zostanie przekazana.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wirtualna Przygoda”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Postu Konkursowego.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl